Kontakt z nami

(41) 202-01-55

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający. Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca–DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna, Ambrożów 40 B, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6642153903. Spółka, prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. 
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: dachy-okna.pl.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach      Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub      usług.
 6. Umowa– obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na  stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

dachy-okna.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.dachy-okna.pl, prowadzony przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna, Ambrożów 40 B, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie, posiadający numer  identyfikacji podatkowej NIP: 6642153903,, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep @ hmbdynamic . pl

Nr konta bankowego:

ALIOR BANK 14 2490 0005 0000 4530 0020 1008

Kontakt telefoniczny: 41 202 01 55, - opłata zgodnie z cennikiem operatora osoby telefonującej.


1. Sklep dachy-okna.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane także w siedzibie firmy.

2. Klienci mają możliwość korzystania z dachy-okna.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w dachy-okna.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na dachy-okna.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail z taką prośbą, na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których dachy-okna.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Zakupów w naszym sklepie klienci mogą też dokonywać bez rejestrowania się.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w dachy-okna.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a dachy-okna.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez dachy-okna.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w dachy-okna.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z dachy-okna.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w dachy-okna.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Jeśli produkt posiada wadę/defekt fabryczny, czy też powstały podczas procesu magazynowania, ogłaszany jest jako produkt z wyprzedaży lub II gatunku, oraz dokładnie opisywany.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych dachy-okna.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych dachy-okna.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w dachy-okna.pl w zakładce  Koszty dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna dotycząca zakupu danego produktu w dachy-okna.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w dachy-okna.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach dachy-okna.pl, DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w dachy-okna.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna zamówienie jest przekazywane do realizacji. Od tej daty też zaczynamy liczyć podany w opisie produktu termin realizacji.
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 • Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl.

 • Kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w dachy-okna.pl, DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

Czas realizacji zamówienia podany jest zawsze przy zamawianym produkcie oraz w wiadomości e-mail po złożonym zamówieniu. Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych z wyłączeniem sobót i niedziel, od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówione produkty na naszym koncie. Jeśli wybrano płatność przelewem. Jeśli płatności następuje w momencie odbioru czas realizacji liczymy od chwili złożenia zamówienia.


W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w dachy-okna.pl w zakładce Odbiór osobisty.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach dachy-okna.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Dachy-Okna.pl pod hasłem Gwarancje w zakładce „Informacje”.

14. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna podany w górnej części Regulaminu, na koszt DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna albo DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna.W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Klient odsyła towar zakupiony w DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna na własny koszt w należycie zabezpieczonej przesyłce.

DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna zwraca klientowi równowartość kwoty wydanej na zakup produktu plus najtańszej oferowanej przez siebie opcji dostawy.

W okresie tzw. prawa do namysłu konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy przez nieprawidłowe z niej korzystanie. Oznacza to, że może sprawdzić właściwości produktu w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w stacjonarnym sklepie. Jeżeli konsument zmniejszy wartość rzeczy przez niewłaściwe użytkowanie DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna może obciążyć go dodatkowymi kosztami.

Sprzedawca dokona zwrotu wpłaty przy użyciu metod płatności jakich użył Kupujący lub równoważnych w ciągu do 14 dni.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu dachy-okna.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu dachy-okna.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w dachy-okna.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w dachy-okn.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o dachy-okna.pl.

21. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach dachy-okna.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w dachy-okna.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w dachy-okna.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna w ramach dachy-okna.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

25. Żaden z punktów regulaminu nie ma na celu naruszania praw konsumentów i nie może też tak być interpretowany. W razie jakichkolwiek niezgodności wynikających z niniejszego regulaminu sprzedający zobowiązuje się do dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem dachy-okna.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w dachy-okna.pl jest:

a.  DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna.;
b. Sklep oraz DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep dachy-okna.pl.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów dachy-okna.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Sklepu w zakresie dachy-okna.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach dachy-okna.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać dachy-okna.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w dachy-okna.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Sklep i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z dachy-okna.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line PayU ,za towary nabyte w dachy-okna.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w dachy-okna.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w dachy-okna.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w dachy-okna.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w dachy-okna.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

12. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna lub Sklep danych osobowych innemu niż DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna lub Sklep administratorowi danych.

13. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna lub Sklepu. lub też gdy DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Agito.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z dachy-okna.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Agito.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.
 
ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Zwrotu towaru dokonujesz na własny koszt.

Przesyłkę nadaj na adres:
DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna 

Ambrożów 40 B

27-225 Pawłów

Telefon: 41 202 01 55

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DYNAMIC Daniel Kusiak, Marzena Kusiak spółka cywilna

Ambrożów 40 B

27-225 Pawłów
sklep@hmbdynamic.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Podaję nr konta na który należy zwrócić należną kwotę.

Nazwa Banku ........................................................

nr konta ........................................................................................................................

Dane do przelewu:

..................................................

..................................................

..................................................

 

Podpis:
Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................


 

Przydatne linki

 1. Reklamacje i zwroty
 2. Polityka Prywatności
 3. Cste Pytania
 4. Odbiór przesyłki

ZAUFANE OPINIE SERWISU CENEO.PL

 1. Sklep http://dachy-okna.pl informuje, że korzysta z usługi „Zaufane Opinie” świadczonej przez Grupę      Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182,      60-166 Poznań, w ramach serwisu Ceneo.pl. Wobec powyższego Klient Sklepu      dokonujący zakupu w Sklepie http://dachy-okna.pl, wyraża zgodę na      przekazanie jego adresu e-mail do serwisu Ceneo.pl oraz na przetwarzanie      przez Grupę Allegro Sp. z o.o. oraz Sklep jego danych osobowych – w celu      wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie      (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z      dnia 29.08.1997).

 

Oświadczenie o zgodności kolorów:

Dokładamy wszelkich starań by prezentowane kolory oferowanych przez nas produktów jak najdokładniej prezentowały ich rzeczywisty wygląd. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować że ich kolor prezentowany na monitorze/wyświetlaczu jest pokrywający się w 100% z kolorem rzeczywistym. Różnice w prezentacji mogą wynikać z wielkiej różnorodności dostępnego sprzętu służącego wyświetlania obrazu oraz jego indywidualnych ustawień.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium